Elizabeth Andrea

Elizabeth Andrea

Obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť Ing.Andrea Elizabeth Doletinová, Za Farou 9615/12, Bratislava – Vajnory 83107, Slovenská Republika

IČO: 51459493  / DIČ: 1037870163

Telefón: +421 905783823 / +421 905352892

Bankové spojenie: ČSOB banka, č. ú. pre SR: 4027526182/7500

SK977500000004027526182

Kupujúcim je každý návštevník webových stránok, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára vytvorí objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov a služieb poskytuje predávajúci na svojich webových stránkach https://labyrintzivota.sk/

Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov alebo tovaru na internetovej stránke https://labyrintzivota.sk/. Všetky objednané výukové materiály sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám nie je možné bez súhlasu autorky. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy či neúspechy plynúce z použitia informácií. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov alebo miesta konania seminárov. Účastníci budú o zmenách včas informovaní. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

Objednávka

Objednávka vzniká odoslaním kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť pravdivé údaje a pred jej odoslaním ju riadne skontrolovať. Kupujúci vyplnením a zaslaním objednávky súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok spoločnosti „Ing. Andrea Elizabeth Doletinová“ ako aj s cenou objednaných produktov a služieb. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

Odoslaná objednávka je záväzná, predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich kúpnu cenu. Kúpnopredajná zmluva vzniká samotným dodaním on-line produktu alebo služby. Zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Faktúry a cena

Ceny za tovar a on-line produkty uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH, všetky ceny sú bez DPH. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej sumy na účet predávajúceho. Predávajúci vystaví kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

Spôsob a forma platby

Platba za produkt alebo služby je jednorázová a je možná ihneď po odoslaní objednávkového formulára týmto spôsobom:

 • Bankovým prevodom na účet SK977500000004027526182, vedený v EUR

Dodacia lehota

Elektronické produkty budú odoslané kupujúcemu e-mailom automaticky ihneď po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade online kurzov dostane zákazník zaheslovaný prístup do webového prostredia kurzu. V prípade tovarov nedodávaných elektronicky predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak.

Záručné podmienky a reklamácie

1. Spotrebiteľ má na základe zákona Zákona č. 102/2014 z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je nutné zaslať späť na vlastné náklady, nie dobierkou. V prípade online produktov sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. Za svoje on-line produkty predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 15 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze naspäť.

2. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu elizabeth@labyrintzivota.sk prehlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy.

V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy, použite tento vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy:

 • Oznámenie o odstúpení od zmluvy
 • Adresát (spotrebiteľ vloží meno a priezvisko, adresu a e-mailovú adresu)
 • Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohoto tovaru/online-produktu (*)
 • Dátum objednania (*) /dátum dodania (*)
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov 
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len v prípade, že je tento formulár posielaný v listinnej podobe) 
 • Dátum (*)(*) vybrať jednu z ponúkaných možností alebo údaje doplniť

3.  Účasť na živom seminári je možné zrušiť elektronickou formou na email: elizabeth@labyrintzivota.sk s prehlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Zakúpený vstup na živý seminár je prenosný – v prípade vlastnej neúčasti kupujúci môže poslať namiesto seba náhradníka alebo si vyberie iný termín. Pri rozdieloch v cenách mu bude vyúčtovaný buď doplatok alebo vrátený preplatok.

4.  Vzhľadom na organizačné a finančné zabezpečenie živých seminárov si spoločnosť Ing. Andrea Elizabeth Doletinová vyhradzuje možnosť storno poplatkov:

 • za zrušenie do 14 pracovných dní pred termínom konania seminára – vrátime vám 100% zaplatenej sumy,
 • za zrušenie do 6 pracovných dní pred termínom konania seminára – vrátime vám 50% zaplatenej sumy,
 • zrušenie nie je možné 5 a menej pracovných dní pred uskutočnením živého seminára, resp. kupujúcemu nebude vrátená žiadna časť zaplatenej sumy.

5.  Prevzatím tovaru alebo služby kupujúci potvrdzuje súhlas so záručnými a reklamačnými podmienkami a vyhlasuje, že bol s nimi riadne oboznámení a poučený.

Zodpovednosť za obsah webu

Spoločnosť Ing. Andrea Elizabeth Doletinová aktualizuje webové stránky https://labyrintzivota.sk/ priebežne, obsah môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia a tiež produkty a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava osobné údaje nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.  Osobné údaje sú použité len za účelom správneho vybavenia objednávky a k realizácii celého obchodného procesu a nie sú poskytované tretím stranám. Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto stránke.  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov.

Pre uľahčenie orientácie a pohybu na našich stránkach pre kupujúcich využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Celý proces nákupu sa riadi prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://labyrintzivota.sk/ a je označená dátumom účinnosti.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 02.08.2023

Odoberaj nové články emailom